18 Maja 2024

TERMINY EGZAMINÓW DIAGNOSTYCZNYCH

PRACOWNIA BADAŃ
PSYCHOLOGICZNYCH

SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA DIAGNOSTÓW

9 czerwca 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

28 wrzesień 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS ADR DLA KIEROWCÓW

18 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA CYSTERN

25 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW
Kat. C i D

codziennie nowy kurs! e-learning

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. C

20 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. D

20 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA TAKSÓWKARZY

26 wrzesień 2019r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS PRAWA JAZDY
Kat. A B C D E

22 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

28 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

CZY MOGĘ JUŻ ODEBRAĆ PRAWO JAZDY?

CZY KARTA KIEROWCY JEST JUŻ WYDANA?

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami – tj. Dz.U z 2015r., poz. 515,
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
Dz.U. z 2012r., poz.1019 z późn.zm.

Wymogi, które musi spełniać osoba

 1. posiadać prawo jazdy:
 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
 • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
 1. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 2. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Zakres szkolenia

 1. szkolenie podstawowe – dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy w zakresie szkolenia dot. określonej kategorii prawa jazdy

 2. szkolenie uzupełniające – instruktor wnioskujący o rozszerzenie uprawnień do szkolenia

Program szkolenia

Tabela 1

 
Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
  teoretycznych praktycznych
1 Psychologia 10 -
2 Metodyka nauczania 50 -
3 Prawo o ruchu drogowym 30 -
4 Technika i obsługa pojazdu 18 -
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkoleniowego 6 -
7 Technika i taktyka jazdy 4 50*
8 Praktyka instruktorska 2 5*
  Razem 130 55*

 

*Należy uwzględnić dodatkowo odpowiednią do zakresu nauczania słuchacza kursu liczbę godzin zajęć określoną w tabeli 2

Tabela 2

 
  Zakres objęty nauczaniem Liczba godzin zajęć*
1 kat. A, A1 lub B1 10
2 kat. B, C, C1, T, D, B+E, C1+E, D+E 30
3 kat. C+E lub D+E 15
4 kat. D 25
  Razem 80

 

*Podane wartości odnoszą się do każdej kategorii prawa jazdy oddzielnie
 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do przeprowadzania zajęć teoretycznych oraz praktycznych kandydatów na kierowców.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego lub kursu uzupełniającego w zakresie szkolenia otrzymuje kandydat, który:

 • odbył wymagane programem szkolenie
 • uzyskał pozytywny końcowy wynik nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania
 • posiada wiedzę i umiejętności określone w charakterystyce absolwenta kursu i uzyskał pozytywny wynik egzaminu końcowego

Egzamin państwowy

Przeprowadzony jest przez komisję powołaną przez wojewodę oraz składa się z:

 • części teoretycznej - w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego
 • pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych,
 • części praktycznej – realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych obejmującej sprawdzenie umiejętności przeprowadzania, odpowiednio na placu manewrowym lub ruchu drogowym, zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców.

Zapisy

Zapisy przyjmowane są na podstawie następujących dokumentów:

 • uzupełnionego podania karty słuchacza


od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00

Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele od godz. 9.00 - 15.00


KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

WSTRZYMANE

Zakład Usługowo - Szkoleniowy PERFEKT Maria Nawrocka
ul. Modrakowa 73 85-864 Bydgoszcz
perfekt@perfekt-szkolenia.pl
600 012 747
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.